Plemenní hřebci zapsaní v plemenné knize osla domácího

Jak vyplývá z plemenářského zákona a z jeho prováděcí vyhlášky č. 448/2006 Sb. ), k plemenitbě se mohou používat pouze plemeníci, kteří jsou evidováni Ústředním registru plemeníků, plemenná knihu pro osla domácího vedena prostřednictvím ASCHK ČR.

Zde si můžete vybrat plemeníka pro připuštění Vaší osličky. Kliknutím na obrázek se dostanete na podrobný profil hřebce.

 V případě zájmu se můžete obrátit na poradce chovu. Kód pod foto představuje míry hřebce: KVH/KVP/OH/OHol

Máte zájem o uveřejnění profilu Vašeho plemeníka na naších stránkách? Vyplňte formulář a zašlete foto a kopii Popisového listu na osliklub@gmail.com. Vyplněním formuláře souhlasíte se zveřejněním svých osobních údajů na tomto webu.  

Podrobné informace o hřebcích najdete na stránkách Plemenné knihy osla domácího, kterou vede ASCHK. 

1909 Antek 

100/108/117/13

okres Písek


2047 Aladin

 103/ 112/122/ 13,5 

Praha 8 - Bohnice 


 2884 Albert

96/106/117/13
okres Pardubice

1934 Oskar

118/126/137/16,5

okres Břeclav


Informace pro majitele hřebců

Jak vyplývá z plemenářského zákona a z jeho prováděcí vyhlášky č. 448/2006 Sb. ), k plemenitbě se mohou používat pouze plemeníci nebo jejich sperma, kteří jsou evidováni Ústředním registru plemeníků (dále jen ÚRP), který vede organizace pověřená vedením ústřední evidence koní (dále jen ÚEK).

Do registru je plemeník zapsán na základě žádosti majitele adresované ÚE, která musí být doložena:

Plemenná kniha vedená v ČR

a) plemeníci z tuzemského chovu

  • dokladem o výběru plemeníka do plemenitby s kladným výsledkem výběru
  • osvědčením o stanovení genetického typu

b) plemeníci dovezení ze zahraničí, příp.dovezené inseminační dávky

  • dokladem o výběru plemeníka do plemenitby s kladným výsledkem výběru
  • osvědčením o stanovení genetického typu *
  • potvrzením o původu vydaném zahraniční chovatelskou organizací.

V ČR není vedena samostatná PK, nebo chovatel nemá zájem hřebce do PK vedené v ČR zapsat (týká se i inseminačních dávek)

  • dokladem o výběru plemeníka do plemenitby vydaném zahraniční chovatelskou organizací, nebo doporučením chovatelské organizace, která tuto PK v ČR zastupuje, pokud nejsou stanoveny zvláštní podmínky výběru
  • osvědčením o stanovení genetického typu *
  • potvrzením o původu vydaném zahraniční chovatelskou organizací podle pravidel stanovených touto organizací

* pokud je genetický typ stanoven v zahraničí, majitel zajistí jeho přepsání do české akreditované imunogenetické laboratoře (IL) a zašle na ÚE potvrzení o přidělení jeho laboratorního čísla v české laboratoři.

PLEMENITBA - PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY

Před začátkem připouštěcí sezony jsou všichni držitelé plemenných hřebců zapsaných v ÚRP, včetně majitelů inseminačních dávek hřebců, vybaveni připouštěcím rejstříkem (dále jen PR). PR vydává ÚEK a je distribuován obvyklou formou, tzn. prostřednictvím organizací, které vedou příslušnou plemennou knihu - uznaných chovatelských sdružení (UCHS). V případě plemen, pro která se v ČR nevede plemenná kniha, majitel (držitel) hřebce požádá o připouštěcí rejstřík přímo ÚEK. PR jsou průpisové, prvopis a první kopie zůstávají v PR pro potřeby ÚE a UCHS, další dva průpisy (modrý a zelený) obdrží majitel klisny, který je přinese ke každému dalšímu připuštění. Majitel/držitel plemenného hřebce vyplňuje předepsané údaje o připouštěné klisně na základě údajů uvedených v průkazu koně a je povinen zkontrolovat totožnost klisny podle předloženého dokladu. Prvopis PR je po ukončení připouštěcí sezony, nejpozději však do konce roku, vrácen prostřednictvím UCHS (inspektorů chovu koní), na ÚEK. V případě plemen, pro která se nevede v ČR plemenná kniha, vrací PR na ÚEK majitel (držitel) hřebce.