Svaz chovatelů oslů z.s.

Chováme a milujeme oslíky!

Jsme svaz chovatelů a milovníků oslíků, který sdružuje jak ty, co oslíky vlastní pro svoje potěšení, zabývají se jejich reprodukcí, tak i těch kdo je prostě miluje a není jim lhostejný jejich osud, podmínky chovu a využití jak v ČR, tak případně i v zahraničí. 

Naším hlavním účelem je organizování chovu oslů, přispívat všestranně svou činností k rozšíření popularity chovu oslů a zvýšení úrovně jejich chovu. 

Pokud některý z cílů naší organizace je Vám blízký a chtěli byste ho podpořit, staňte se našimi členy! Na výběr jak s námi zůstat propojení a přispět k dílu:

1. Stát se oficiálním členem spolku jako majitel/chovatel oslů. Výhody spojené se členstvím: 

 • podílíte se na chodu a řízení spolku
 • vstup na akce organizované spolkem 
 • slevy při administrativních úkonech spojených s chovem a členstvím KCHPO v ASCHK ČR (Asociace svazů chovatelů koní ČR) - registrace a označování zvířat, uchovnění a zápis do PK, získání licence k plemenitbě pro hřebce atd. Kompletní ceník úkonů zde...
 • možnost prezentace svých chovných jedinců, odchovů a jedinců na prodej na webových stránkách Klubu a akcích pořádaných Klubem
 • členský poplatek 500 Kč/rok (z toho 100 Kč/rok se odvádí do ASCHK ČR)
 • Členství vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku 

2. Stát se "Partnerem nebo sponzorem" klubu - oslím fanouškem a přítelem  - členem neoficiálního/neformálního klubu - těch kdo oslíky prostě miluje.  Výhody spojené s registrací:

 • zůstaneme s Vámi v kontaktu a budete informování o dění v klubu, připravovaných akcích atd.
 • můžete přiložit ruku k dílu a pomoci nám a oslíkům svou účastí nebo myšlenkami na připravovaných akcích, rozvoji a realizaci projektů atd. 
 • prezentace na webu v záložce Partneři a Sponzoři (v případě zájmu)
 • vstup na akce organizované spolkem
 • uvedení ve výroční zprávě  (pokud se podílíte na projektech)
 • další spolupráce dle domluvy (neváhejte nás kontaktovat)
 • Vaše platba v minimálním rozsahu 250 Kč/rok je považovaná za sponzorský dar

Stanovy spolku 

najdete níže pod přihláškou


1.Přihláška do spolku

Transparentní účet u Fio Banky na zaslání členského příspěvku  nebo sponzorského daru: 2301840416/2010 do zprávy uveďte vaše jméno a příjmení

Prohlédnout stav účtu může zde

STANOVY SPOLKU

Svaz chovatelů oslů z.s.

I. Název, sídlo, působnost

 1. Oficiální název: Svaz chovatelů z. s.

 2. Sídlo: č. p. 69, 684 01 Heršpice

 3. Působnost: oblast působnosti spolku zahrnuje území České republiky

 4. IČ: 265 58 777

II. Účel


Hlavním účelem je organizování chovu oslů, přispívat všestranně svou činností k rozšíření popularity chovu oslů a zvýšení úrovně jejich chovu.


III. Hlavní úkoly a předmět činnosti

 1. Svaz chovatelů oslů z. s. dále jenom Spolek:

 1. zpracovává a průběžně aktualizuje dlouhodobou koncepci rozvoje chovu oslů,

 2. může vyvíjet a organizovat samostatně či ve spolupráci s dalšími subjekty libovolnou činnost, která přímo či nepřímo podporuje chov oslů nebo slouží členům spolku,

 3. prostřednictvím Asociace svazů chovatelů koní ČR zajišťuje vedení plemenných knih v souladu s řády příslušných plemenných knih a realizacích s tím souvisejících činností,

 4. hájí zájmy svých členů a prosazuje je vůči jiným orgánům a organizacím,

 5. podílí se v rámci svých možností na tvorbě a novelizaci právních předpisů a jiných předpisů souvisejících s chovatelskou činností svých členů,

 6. sleduje a zabývá se důležitými poznatky a zásadami z činnosti odborných organizací v tuzemsku i zahraničí a poskytuje svým členům odborné, informační a poradenské služby,

 7. spolupracuje s dalšími chovatelskými a sportovními organizacemi,

 8. zabezpečuje propagaci oslů všemi dostupnými prostředky a vytváří předpoklady pro odbyt,

 9. osvětově působí na registrované i neregistrované chovatele, aby osli byli chováni v odpovídajících, jim přiměřených podmínkách a nedocházelo k jejich týrání,

 10. registruje členy spolku a vede jejich evidenci,

 11. vykonává a organizuje další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů.


IV. Právní postavení a majetek

 1. Spolek je dobrovolnou organizací chovatelů, majitelů oslů a dalších osob, vzniklou za podmínek příslušného zákona, která rozvíjí svou činnost na území České republiky.

 2. Spolek zastupuje navenek předseda. Po dobu jeho nepřítomnosti, nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, může předsedu zastupovat v neodkladných a nezbytných případech vybraný člen na základě písemné plné moci.

 3. Zdroje příjmů spolku jsou:

 1. dotace,

 2. členské příspěvky,

 3. příspěvky od jiných organizací a sponzorů,

 4. příjmy z činností souvisejících s činností svazu,

 5. dary a dědictví,

 6. Spolek je oprávněn zřizovat potřebné účty související s jeho činností, včetně devizových a dalších, v souladu s platnými předpisy.

 1. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje členská schůze.

 2. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis.


V. Členská základna

 1. Členskou základnu spolku tvoří fyzické osoby a právnické osoby respektující vnitřní normy a usnesení.

 2. Členství ve spolku vzniká podáním písemné (listinné nebo elektronické) přihlášky osoby ucházející se o členství a zaplacením členského příspěvku. Členství vzniká dnem, kdy jsou splněny obě uvedené podmínky.

 3. Členství zaniká:

 1. oznámení člena o vystoupení,

 2. vyloučením na základě závažného porušení stanov, nebo pokud člen jiným
  způsobem hrubě narušuje práci spolku. O vyloučení rozhoduje členská schůze
  na návrh předsedy,

 3. úmrtím či zánikem člena (u právnické osoby).

 1. V případě, že již přijatý člen neuhradí členský příspěvek, má předseda právo jeho
  členství pozastavit na dobu nejvýše 1 roku do vyřešení členskou schůzí (ztráta práv
  a výhod člena, pouze zůstává v evidenci). Neuhradí-li člen dlužnou částku, jeho
  členství zaniká.

 2. Práva členů:

 1. účastnit se zasedání členské schůze spolku,

 2. volit a být volen do orgánů spolku po dosažení plnoletosti,

 3. právo na ochranu a podporu svých zájmů v rozsahu vymezeném těmito stanovami a v souladu s nimi,

 4. podílet se na akcích pořádaných spolkem a využít služeb a výhod poskytovaných spokem dle schválených směrnic,

 5. předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku.

 1. Povinnosti členů:

 1. dodržovat stanovy a další dokumenty schválené spolkem a obecně platné předpisy,

 2. zaplatit členský příspěvek,

 3. účastnit se schůzí a akcí pořádaných spolkem a propagovat je.


VI. Organizační struktura

 1. Organizační strukturu tvoří:

 1. členská schůze, jako orgán nejvyšší,

 2. předseda, jako individuální statutární orgán.


Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku. Je svolávána minimálně jednou ročně předsedou, a to e-mailem minimálně 10 dní předem.

 2. Členská schůze zejména:

 1. schvaluje koncepci a další zásadní dokumenty k rozvoji spolku,

 2. volí a odvolává předsedu na dobu neurčitou,

 3. rozhoduje o změně stanov, včetně změny názvu, sídla či symboliky spolku,

 4. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

 5. usnáší se na výdajích, schvaluje roční finanční plán, výši ročního členského
  příspěvku i ostatních poplatků souvisejících s činností spolku.

 1. Mimořádná členská schůze může být svolána na žádost předsedy spolku nebo nejméně poloviny řádných členů.

 2. Usnesení schvaluje členská schůze z počtu přítomných členů spolku. K přijetí je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasujících. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zápis podepisuje předseda spolku a zapisovatel, usnesení podepisuje předseda spolku.

 3. V případě naléhavosti nebo v případě, že řádně svolaná členská schůze není usnášeníschopná, může předseda spolku vyzvat členy spolku k hlasování o usnesení formou PER ROLLAM prostřednictvím e -mailové komunikace. Aby přijatá usnesení formou per rollam byla účinná, musí se hlasování účastnit minimálně 50 % členů spolku a z hlasujících musí být nadpoloviční většina pro přijetí usnesení. Lhůta pro umožnění hlasování členům musí být delší jak 10 dnů. O výsledku hlasování per rollam sepíše předseda neprodleně záznam a zašle jej všem členům spolku.

Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.

 2. K hlavním úkolům předsedy patří řídit spolek mezi členskými schůzemi.

 3. Předseda je volen / odvoláván členskou schůzí na dobu neurčitou.

 4. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně. Předseda se podepisuje jménem
  spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.


VII. Zánik spolku a rozdělení majetku

 1. O zániku spolku může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná členská schůze spolku,
  a to 3/5 většinou přítomných. Přítomna musí být nejméně polovina členů. Ta rozhodne i o rozdělení majetku v souladu s platnými právními předpisy a určí likvidátora.

VIII. Zásady hospodaření spolku

 1. Účetní uzávěrka je 31. 12. běžného roku, předkládá ji předseda a schvaluje ji členská schůze.

 2. Předseda odpovídá za předložení účetní evidence spolku členské schůzi v době jejího konání.

IX. Závěrečné ustanovení

 1. Stanovy mohou být měněny pouze usnesením členské schůze, přičemž pro tuto změnu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných.

 2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí v Heršpicích, dne
  3. 3. 2019.

                                                                      ........................................
Mgr. Ing. Maria Zizlavska
předsedkyně